PRIVACYREGLEMENT STICHTING GROTE ZANGERS

Inleiding

Dit Privacyreglement is van toepassing op de Stichting Grote Zangers, hierna: de Stichting. Het privacyreglement ziet toe op de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de Stichting.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Stichting is zelf verwerkingsverantwoordelijk.

Verwerking gegevens

Welke gegevens

De Stichting verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het uitvoeren van haar taak. Het gaat om gegevens ter identificatie van personen en instellingen waar zij relaties mee onderhoudt en voor de daarmee samenhangende financiële administratie. Voorbeelden zijn: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene; gegevens voor het doen van leveringen en bestellingen; gegevens voor het verlenen van diensten; gegevens voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven; gegevens voor het doen van betalingen;  gegevens voor het innen van vorderingen; gegevens voor het onderhouden van contacten met artiesten, afnemers of leveranciers.

Doel

De Stichting verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitoefening van haar eigen doel, zoals het verzenden van uitnodigingen voor de huisconcerten en andere e-mail, het incasseren van de vriendenbijdrage en het afsluiten van overeenkomsten.

Bewaartermijn

De Stichting bewaart de gegevens zolang zij noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld: zolang een betrokkene Vriend is). Daarna bewaart zij de gegevens 7 jaar.

Privacyrechten

  • De Stichting eerbiedigt de rechten van de betrokkenen zoals voorgeschreven door de AVG. Dit betekent bijvoorbeeld, dat Vrienden het recht hebben dat de Stichting al hun gegevens wist zodra de Stichting de gegevens niet meer nodig heeft. Ook kan een Vrienden inzage vragen in alle gegevens die de Stichting van haar of hem heeft en welke verwerking van die gegevens heeft plaatsgevonden.
  • Betrokkenen kunnen verzoeken schriftelijk indienen bij de Stichting.

 

Amsterdam, juni 2018

close